KANEMATSU

Kanematsu firmas?, Japonya'da 1889 y?l?nda kurulmu? olan en k?kl? d?? ticaret ?irketlerinden biridir. D?nya genelinde 50'yi a?k?n ofisleri ile bir?ok alanda i? hacmini geni?letmi?, g??l? k?resel bir firmad?r. Ba?l?ca G?da, Kimyasallar, Demir ?elik, Makina ve Tesis, Elektronik ve Enformasyon Teknolojileri (IT) alanlar?nda faaliyet g?stermektedir bestintimes.me .

HAKKIMIZDA

Tezel D?? Ticaret Limited ?irketi, 2000 y?l?nda kurulmu?tur. Ba?l?ca G?da ?r?nleri, Kimyasallar, Demir ?elik ?r?nleri ve Tesis, Makina ve Cihazlar konusunda faaliyet g?steren bir d?? ticaret ?irketidir. 1 Nisan 2000 tarihi itibariyle Japon Uluslararas? D?? Ticaret firmas? olan Kanematsu Corporation'?n T?rkiye acental???n? yapmaktad?r.

M?SYONUMUZ

Tezel D?? Ticaret Limited ?irketi'nin ana misyonu, T?rk firmalar?n?n Japonya'da y?ksek ba?ar?lara ula?malar?na yard?mc? olmakt?r. Bu amaca y?nelik ba?l?ca iki alanda faaliyet g?stermekteyiz:

1) T?rk ?reticilerinin ?r?nlerini Japonya'ya ihra? etmelerinde yard?mc? olmaktay?z. Japonya'da yeni m??teriler arayan yenilik?i T?rk firmalar?yla i?birli?i yaparak ?r?nlerinin pazarlanmas?nda, geni? tecr?bemizi ve bilgi birikimimizi sunar?z. ?retici firmalar?n ?r?nlerini, Japonya pazar ko?ullar?na uyarlamalar?na yard?mc? olur ve f?rsat avantajlar?ndan b?t?n?yle faydalanmalar?nda ?nderlik ederiz.

2) T?rk firmalar?n?n Japonya'dan en uygun ko?ullarda hammadde temin etmelerine yard?mc? oluruz. Firmam?z, T?rk firmalar?n?n rekabet?iliklerini art?rabilmek i?in, Japonya'daki y?ksek kaliteli tedarik?ileri tesbit etmelerini sa?lamaktay?z.

Gerek Japonya'dan ?r?n ithalat?nda gerekse T?rk ?r?nlerinin Japonya ve di?er uzak do?u ?lkelerine ihracat?nda, hedefimiz T?rk ve Japon ortaklar?m?z i?in en iyi ??z?m? sa?lamakt?r.Copyright © Tezel D?? Ticaret Ltd. ?ti. - 2012 Tüm haklar? sakl?d?r  •   Tasar?m ilkerfirat.com  •   XHTML 1.1 Standartlar?na Uygun    CSS 2.1 Standartlar?na Uygun    HTML 5 Standartlar?na Uygun